Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                                           ŻŁOBEK „SŁONECZNE ELFY”

                                                             STATUT

 

 I. Postanowienia ogólne.

    1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej

        w dalszej części żłobkiem.

        Nazwa żłobka: Żłobek „Słoneczne Elfy”

       Siedziba żłobka mieści się pod adresem: ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok. 4,

                                                                          15-687  Białystok.

2. Organem Założycielskim i Prowadzącym żłobek jest Joanna Zajkowska i Paweł

    Woźniewski,  prowadzący firmę :„Słoneczne Elfy” Zajkowska, Woźniewski s.c.

3. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.

4. Żłobek działa na podstawie:

   1).Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U.

       z 2013r. , poz. 1457)

   2). Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku

        w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

        wolontariusza oraz dziennego opiekuna ( Dz. U. z 2011 r. , Nr 69, poz. 368)

   3). Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku

        w sprawie warunków lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym

        ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ( Dz. U. z 2014r. , poz. 925)

II. Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji.

1.Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy. Są to w szczególności:

       1). Opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku

            szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe

            lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia

            w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

    2).   Właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna realizowana poprzez prowadzenie

          zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb

          dziecka.

    3).  Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój

          psychomotoryczny dziecka, właściwe do wieku.

   4).  Wyżywienie dziecka zgodne z normami fizjologicznymi.

 2. Zakres i sposób realizacji zadań żłobka:

   1). Troska o stan zdrowia, prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, poprzez

         zapewnienie mu właściwej opieki.

   2). Wyrabianie nawyków higienicznych, porządkowych, samoobsługowych, prowadzenie

         zajęć ogólnorozwojowych.

   3). Zapewnienie właściwej opieki i wychowania w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji,

        poszanowania praw dziecka w placówce, w szczególności:

       a). właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego,

       b). szacunku do wszystkich potrzeb,

       c). życzliwego i podmiotowego traktowania,

       d). ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej,

       e). poszanowania godności osobistej,

        f). poszanowania własności,

        g). akceptacji swojej osoby.

  4). Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z wrodzonym potencjałem

        i możliwościami rozwojowymi oraz wczesnej edukacji dziecka.

   5). Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w przypadku dzieci niepełnosprawnych,

        ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

   6). Troska o rozwój umysłowy dziecka.

   7). Kształcenie postaw społecznych.

   8). Rozwijanie wyobraźni, poczucia estetyki wychowanków.

   9). Współdziałanie z rodzicami i rodziną dziecka poprzez pełnienie funkcji doradczej,

        wspomagającej, wspierającej działania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne.

   10). Systematyczne udzielanie rzetelnej i wyczerpującej informacji o rozwoju dziecka.

   11). Opiekę nad dziećmi w żłobku sprawuje personel placówki. Jeden opiekun może

          sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku , gdy w grupie

          znajduje się dziecko niepełnosprawne, wymagające szczególnej opieki lub dziecko, 

          które nie ukończyło pierwszego roku życia – maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

 1. Zarządzanie żłobkiem.
 2. Dzieci przyjmowane są do żłobka w wyniku rekrutacji.
 3. Kwalifikacji do żłobka podlegają dzieci, które w momencie rozpoczęcia uczęszczania do placówki  ukończą co najmniej 20 tydzień życia.
 4. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, przez cały rok, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 5. Przyjęcie dziecka do żłobka na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług, zawartej między rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka a Joanną Zajkowską – Organem Założycielskim i Prowadzącym żłobek „Słoneczne Elfy” oraz po uiszczeniu opłaty wpisowej.
 6. Rodzice ubiegający się o przyjęcie do placówki składają dokumenty rekrutacyjne: Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka, Kartę informacyjną o dziecku oraz Upoważnienie do odbioru dziecka przez inne, pełnoletnie osoby.
 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług następuje w przypadkach przewidzianych powyższa umową.
 8. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka
  1. Żłobek może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego w formie darowizny od osób i instytucji.
  2. Żłobek może otrzymywać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy.
  3. Podstawą funkcjonowania żłobka są opłaty wnoszone przez rodziców.
  4. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:
  5. Statut obowiązuje w równym stopniu członków społeczności żłobkowej – rodziców, opiekunki, pracowników administracji i obsługi i zobowiązuje do przestrzegania regulaminu i zawartych umów.
  6. Dla zapewnienia osobom zainteresowanym dostępu do statutu ustala się:

     1.Placówką zarządza Dyrektor żłobka, do obowiązków którego należy, w szczególności:

    1). Kierowania bieżącą działalnością opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną żłobka

         i reprezentowanie go na zewnątrz.

    2). Sprawowanie nadzoru w stosunku do pracowników placówki.

    3). Sprawowanie opieki nad wychowankami żłobka, tworzenie warunków do ich

          harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

    4). Opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych.

    5). Zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu

          i pracy w żłobku.

    6). Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi żłobek.

    7). Nadzorowanie organizacji imprez w placówce.

   8). Prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji placówki.

   9). Realizowanie zaleceń Organu Założycielskiego i  Prowadzącego żłobek.

  10). Wykonywanie innych czynności w ramach działalności statutowej placówki, zleconych

        przez Organ Założycielski i Prowadzący, w ramach udzielonego przez niego 

        pełnomocnictwa.

     2. Do obowiązków Organu Założycielskiego i Prowadzącego żłobek (Właściciele 

        żłobka) należy, w szczególności:

     1). Organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi żłobka.

     2). Dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich

          prawidłowe wykorzystanie.

    3). Reprezentowanie placówki na zewnątrz.

    4). Zapewnienie w obiekcie, w którym znajduje się żłobek, właściwych warunków pracy

         i pobytu, w szczególności pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym, bhp.

    5). Prowadzenie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    6). Zawieranie umów z rodzicami ( opiekunami dzieci).

    7). Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku, także

         bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych

         poza żłobkiem.

     8). Zatrudnianie i zwalnianie pracowników placówki.

     9). Ustalanie wysokości wnoszonych opłat przez rodziców, z tytułu uczęszczania dzieci

          do żłobka.

    10). Podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania dzieci do placówki i skreślania z listy

           wychowanków.

    11). Określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Dyrektora

          żłobka.

IV. Organizacja żłobka.

1.Organizację wewnętrzną żłobka określa Regulamin organizacyjny.

2. Żłobek zapewnia opiekę, wychowanie i edukację dla dzieci w wieku od ukończenia 20

    tygodnia życia, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia,

    lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem

    przedszkolnym – 4 roku życia.

  3. Placówka funkcjonuje cały rok, z  wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw

    świątecznych.

 4.Żłobek pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.30 – 17.30.

  5. Obsługę żywieniową prowadzi firma cateringowa.

  6. Organizację placówki w ciągu dnia określa Ramowy plan dnia. Określa on czas

       i godziny posiłków, zabaw, zajęć, odpoczynku, czynności higienicznych w żłobku.

  7. Działalność opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna są realizowane na podstawie

      miesięcznych planów pracy,  obejmujących treści odnoszące się do wszechstronnego

      rozwoju dziecka. Realizowane są one poprzez udział dziecka w zajęciach ruchowych, 

      umuzykalniających, plastycznych,  konstrukcyjno-manipulacyjnych, rozwijających

      mowę i myślenie, tematycznych.

  8. Dzieci w żłobku mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,

      w szczególności do:

   1). Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i edukacyjnego,

         zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

   2). Szacunku do swoich potrzeb.

   3). Życzliwego i podmiotowego traktowania.

   4). Ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej.

   5). Poszanowania godności osobistej

   6). Poszanowania własności.

   7). Opieki i ochrony.

   8). Akceptacji swojej osoby.

   9). Indywidualizacji procesu i własnego tempa rozwoju.

   10). Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy.

   11). Aktywnego kształcenia kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.

   12). Bogatego w bodźce i różnorodnego otoczenia.

   13). Pomocy i ochrony przy pokonywaniu trudności i przeżyć związanych z przykrymi

          doświadczeniami.

V. Warunki przyjmowania dzieci do żłobka.

      z listy wychowanków.

VI. Finansowanie działalności żłobka i zasady odpłatności.

1). Jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej.

2). Stałej opłaty miesięcznej, która nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności

     dziecka w żłobku.

3). Opłata za wyżywienie wkalkulowana jest w opłatę miesięczną i nie podlega  

      zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka  w żłobku.

4). Wysokość opłaty wpisowej i opłaty miesięcznej ustala Organ  Założycielski i

     Prowadzący żłobek.

5). Opłata wpisowa i opłata miesięczna powinny być uiszczane z góry, w terminie do

     5-tego każdego miesiąca.

VII. Postanowienia końcowe.

1). Umieszczenie statutu na stronie internetowej placówki.

2). Udostępnienie na tablicy ogłoszeń w żłobku.

 3. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w żłobku nie mogą być sprzeczne

     z postanowieniami niniejszego statutu.

 4. Zmian w statucie dokonuje Dyrektor placówki.