Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                                                 ŻŁOBEK "SŁONECZNE ELFY"

                                          REGULAMIN ORGANIZACYJNY

I. Postanowienia ogólne.

1. Żłobek "Słoneczne Elfy" prowadzony przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok. 4

    w Białymstoku jest wpisany do Rejestru żłobków i Klubów dziecięcych prowadzonych przez       

    Prezydenta Miasta Białegostoku pod pozycją 33 w dniu 03.09.2015 roku.

2. Żłobek "Słoneczne Elfy" działa w oparciu o:

  1. .Ustawę z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3( Dz.U z 2011r.,Nr
  2. Zasady funkcjonowania żłobka.

       45,poz.235

      2). Statut Żłobka "Słoneczne Elfy"

      3). Niniejszy Regulamin organizacyjny

 3. Regulamin organizacyjny Żłobka ( zwany dalej "Regulaminem") określa organizację pracy 

     placówki w szczególności:

   1). Organizację pracy, ramowy rozkład pobytu dziecka w żłobku oraz obsadę kadrową placówki.

   2). Zasady funkcjonowania żłobka.

   3). Zakres współpracy rodziców ze żłobkiem, zasady dostępu do informacji o warunkach .

       i sposobie udzielania świadczeń przez placówkę.

   4). Organizację opieki nad dziećmi w żłobku.

4. Organizacja pracy żłobka.

   1). Żłobek sprawuje opiekę wychowawczo-edukacyjną na  dziećmi w wieku od 20 tygodnia

        życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku,

        gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku

        życia.

   2). Żłobek funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem ustawowo wolnych dni od pracy

        oraz przerw świątecznych.

   3). Żłobek świadczy swoje usługi od poniedziałku do piątku, w godz. 6.30-17.30.

   4). Placówka zapewnia opiekę nad dziećmi w wymiarze do 10 godzin dziennie względem

         każdego dziecka.

   5). W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być, na wniosek rodzica

        dziecka wydłużony.

   6). Organizację dnia pracy placówki ( w tym godziny posiłków, czynności opiekuńczo-

        -wychowawczych i edukacyjnych) określa ramowy plan dnia.

                                     RAMOWY PLAN DNIA

6.30-8.00 – Witamy nasze Maluszki. Schodzenie się Dzieci do Żłobka. Zabawy dowolne w kącikach 

                    zabaw. Zabawy organizowane przez opiekunkę. Oglądanie książeczek, słuchanie muzyki, 

                   piosenek dla dzieci ( także w j. angielskim)

8.00-8.30 – Zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce. Czynności porządkowe i higieniczne.

                   Przygotowanie do śniadania.

8.30-9.00 – Śniadanie. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego spożywania

                    posiłku oraz zachowania przy stole. Czynności higieniczne po posiłku.

9.00-10.15 –  Zajęcia i zabawy organizowane przez opiekunkę( w tym zajęcia i zabawy edukacyjne  

                      związane z tematem tygodnia).Zajęcia rytmiczne, umuzykalniające, plastyczne, 

                      teatralne, rozwijające myślenie. Indywidualna praca z dzieckiem.

                     Czynności porządkowe i higieniczne. Przygotowanie do II śniadania.

10.15-10.30 – II śniadanie. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego spożywania

                       posiłku oraz zachowania przy stole. Czynności higieniczne  po posiłku.

10.30-11.30 – Spacer, wycieczka, obserwacje przyrodnicze, zajęcia w terenie. W czasie niepogody

                       zabawy dowolne lub organizowane przez opiekunkę w sali. Słuchanie bajek,

                       wierszyków, oglądanie książeczek. Zajęcia ruchowe, tańce,  pląsy.

11.30-11.45 – Prace porządkowe. Czynności higieniczne przed obiadem.

11.45-12.15 – Obiad. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego spożywania

                        posiłku oraz zachowania przy stole.

12.15-12.30 – Czynności higieniczne po posiłku. Przygotowanie do poobiedniego odpoczynku.

12.30-14.00 – Leżakowanie. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, kołysankach. Słuchanie

                        bajek czytanych przez opiekunkę lub odtwarzanych dla Dzieci, które nie śpią.

14.00- 14.30 – Czynności porządkowe po leżakowaniu. Czynności higieniczne przed podwieczorkiem.

14.30-14.50 – Podwieczorek. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego  spożywania

                       posiłku oraz zachowania przy stole.

14.50-16.00 – Spacer, pobyt na świeżym powietrzu. W czasie niepogody- zabawy w sali.

                        Zajęcia dodatkowe.

16.00-17.30 – Zabawy dowolne lub organizowane przez opiekunkę. Indywidualna praca z dzieckiem.     

                      Rozmowy z rodzicami. Pożegnanie Dzieci i rozchodzenie się   do domów.

W ciągu dnia Dzieci mają okazję osłuchiwać się z językiem angielskim, dzięki obecności języka obcego jako drugiego języka komunikacji w różnych sytuacjach dnia w żłobku: podczas zabaw, zajęć, czynności porządkowych, samoobsługowych, higienicznych, uroczystości, spacerów i wycieczek.

    7). Żłobek zapewnia dzieciom odpłatne wyżywienie cateringowe.

    8). Skład personelu zatrudnionego w żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających

         do placówki.

    9). Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku

         gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki

         lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

   10). W żłobku do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się pielęgniarkę

          lub położną.

   11).  Do zadań Organu Założycielskiego i Prowadzącego żłobek (Właściciele żłobka)  należy ,w 

          szczególności:

       a). organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi żłobka,

       b). dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich

          prawidłowe wykorzystanie,

      c). reprezentowanie placówki na zewnątrz,

      d). zapewnienie w obiekcie, w którym znajduje się żłobek, właściwych warunków pracy

         i pobytu, w szczególności pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym, bhp,

      e). prowadzenie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

      f). zawieranie umów z rodzicami ( opiekunami dzieci),

      g). zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku, także

         bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych

         poza żłobkiem,

     h). zatrudnianie i zwalnianie pracowników placówki,

     i). ustalanie wysokości wnoszonych opłat przez rodziców, z tytułu uczęszczania dzieci

          do żłobka,

    j). podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania dzieci do placówki i skreślania z listy

           wychowanków,

    k). określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Dyrektora  żłobka.

   12). Pracą żłobka kieruje Dyrektor,którego zadaniem jest,w szczególności:

     a). kierowania bieżącą działalnością opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną żłobka

         i reprezentowanie go na zewnątrz,

     b). sprawowanie nadzoru w stosunku do pracowników placówki,

     c). sprawowanie opieki nad wychowankami żłobka, tworzenie warunków do ich

          harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

     d). opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych,

     e). zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu

          i pracy w żłobku,

     f). współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi żłobek,

    g). nadzorowanie organizacji imprez w placówce,

    h). prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji placówki,

    i). realizowanie zaleceń  Organu Założycielskiego i Prowadzącego żłobek,

    j). wykonywanie innych czynności w ramach działalności statutowej placówki, zleconych

        przez Organ Założycielski i Prowadzący, w ramach udzielonego przez niego pełnomocnictwa.

  13). Z dziećmi pracuje opiekunka dziecięca, do której zadań należy w szczególności:

          a). prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem naturalnych,

               indywidualnych potrzeb dziecka,

          b). prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój

               psychomotoryczny  dziecka, właściwych do wieku dziecka,

          c). diagnozowanie i ocenianie poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka,

          d). tworzenie warunków do wielokierunkowego i  harmonijnego rozwoju dziecka,

          e). doskonalenie sprawności motorycznych i manualnych dziecka,

          f). uczenie dzieci korzystania z przedmiotów codziennego użytku i zabawek,

          g). planowanie działań wychowawczych, z uwzględnieniem sfery emocjonalno-społecznej

              dziecka,

          h). wykorzystywanie utworów literackich i muzyki w pracy z dzieckiem,

          i). wykonywanie pomocy dydaktycznych do zabaw,

          j). rozwijanie aktywności poznawczej dzieci, kształtowanie osobowości

          k). wykonywanie czynności pielęgnacyjnych ,

          l). prowadzenie zajęć wychowawczych zaspokajających potrzeby psychospołeczne dziecka,

          ł). udzielanie pierwszej pomocy,

          m). podejmowanie działań profilaktycznych,

          n). planowanie i realizowanie edukacji prozdrowotnej.

1). Do zadań żłobka należy, w szczególności:

          a). organizowanie warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci,  w tym

                w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, a także

                wyposażenia dostosowanego do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci,

           b). organizowanie optymalnych warunków do rozwoju osobowości dziecka, jego zdolności,

                zainteresowań, wspomaganie indywidualnego rozwoju, poprzez organizowanie zabaw

                i ćwiczeń rozwijających dużą i małą motorykę, umiejętności umysłowe i mowę dziecka,

           c). organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych stymulujących rozwój

                dzieci, w szczególności ruchowych, manipulacyjno-konstrukcyjnych, zabawowych

                z elementami edukacji, dydaktycznych, tematycznych,

           d). współpraca z rodzicami i rodziną dziecka w zakresie ujednolicenia oddziaływań

                wychowawczych, pomocy rodzicom w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka,

           e). wspomaganie rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami wychowawczymi

                i edukacyjnymi,

           f). kształcenie samodzielności  dziecka, jego umiejętności społecznych,

           g).  troska o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka w placówce, o jego stan zdrowia,

           h). współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.

   2). Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do placówki tylko zdrowe dzieci.

   3). W placówce nie podaje się dzieciom żadnych leków, ani nie przeprowadza żadnych zabiegów

         medycznych.

   4). W przypadku nagłej choroby dziecka na terenie żłobka, rodzice zostaną poinformowani

         o zaistniałej sytuacji telefonicznie i muszą odebrać dziecko niezwłocznie z placówki.

   5). W razie wypadku dziecka w żłobku, opiekunka zobowiązana jest udzielić mu pomocy

        przedmedycznej, w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, powiadomić o wypadku

       rodziców dziecka, a także dyrektora żłobka.

    6). Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze żłobka przez rodziców

         lub upoważnioną przez nich pisemnie pełnoletnią osobę, wymienioną w pisemnym wykazie

        osób upoważnionych do jego odbioru. Jest ono ważne przez cały okres uczęszczania dziecka

        do placówki, może być jednak w każdej chwili cofnięte lub zmienione. Rodzice mogą

         upoważnić pisemnie osobę pełnoletnią do jednorazowego odbioru dziecka ze żłobka .

         Opiekunka przed przekazaniem dziecka osobie upoważnionej do jego odbioru jest

        zobowiązana sprawdzić zgodność danych tej osoby zapisanych w upoważnieniu z danymi

         w dowodzie osobistym. Kopie upoważnień do odbioru dzieci pozostają w dyspozycji

         opiekunki, która przekazuje je osobie zamykającej placówkę.

    7). Rodzic przyprowadzający dziecko powinien je rozebrać w szatni, a następnie przyprowadzić

         do sali,  gdy odbiera je z grupy albo na podwórku, obowiązany jest poinformować o tym

         opiekunkę.

     8). Dziecko nie będzie oddane osobie nietrzeźwej, pod wpływem środków odurzających

          lub w stanie emocjonalnym wskazującym na niemożność zapewnienia dziecku

          bezpieczeństwa i należytej opieki. Oceny dokonuje opiekunka, ona też podejmuje decyzję.

         W przypadku odmowy oddania dziecka,zostaje niezwłocznie powiadomione kierownictwo

         żłobka, zawiadomiony też zostaje drugi rodzic.

     9). W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane ze żłobka do czasu jego zamknięcia 

         ( do godz. 17.30), zostanie nawiązany kontakt telefoniczny z rodzicami, w przypadku jego

         braku - kontakt telefoniczny z osobami z wykazu osób upoważnionych do odbioru dziecka,

         w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców. Gdy nie ma możliwości ustalenie miejsca pobytu

         rodziców, po godzinie, o fakcie tym powiadomiony będzie najbliższy komisariat policji.

    10). Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być

              poświadczone przez odpowiednie orzeczenie sądowe.

    11). W czasie uroczystości i imprez z udziałem rodziców, odpowiedzialność za zdrowie

              i bezpieczeństwo dziecka spoczywa zarówno na nauczycielu, jak i rodzicach dziecka.

    12). Spotkania z rodzicami, szkolenia, prelekcje w placówce powinny odbywać się

              bez obecności dzieci, w innych  przypadkach rodzice ponoszą odpowiedzialność

              za ich  bezpieczeństwo.

    13). W czasie organizowania zajęć poza siedzibą placówki, zapewnienie dzieciom opieki 

             należny do obowiązków opiekunów, którym powierzono grupy oraz  osób wyznaczonych

            przez dyrektora.

    14). Za zgodą dyrektora, funkcje opiekunów w czasie zajęć poza placówką mogą pełnić inne

            osoby  dorosłe, w szczególności inni pracownicy oraz rodzice.

    15). Fakt wyjścia poza teren żłobka musi być odnotowany w Zeszycie wyjść i przekazany

             w formie ustnej kierownictwu.

    16). Opiekun zobowiązany jest powiadomić rodziców o organizowanej wycieczce najpóźniej

              jeden dzień przed planowanym terminem.

    17). Wszystkie dzieci biorące udział w wycieczce muszą mieć pisemną zgodę rodziców.

       18). W przypadku nieobecności opiekuna , opiekę nad oddziałem zapewnia dyrektor

               organizując zastępstwa.

       19). W wypełnianiu zadań opiekuńczych uczestniczą także inni pracownicy placówki, w tym

               pracownicy administracji i obsługi.

       20). Opiekunowie i inni pracownicy, przed rozpoczęciem pracy, powinni dokonać przeglądu

              swojego stanowiska pracy pod kątem bezpieczeństwa i higieny  oraz zgłosić ewentualne

              usterki i potencjalne zagrożenia kierownictwu.

      21). Wszyscy pracownicy placówki są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo

             wychowanków żłobka oraz własne, w zakresie swoich kompetencji.

      22). Pracownicy udzielają informacji o dziecku jego rodzicom tylko i wyłącznie w ramach

            swoich kompetencji, w sposób który nie narusza godności dziecka, rodziców oraz dobrych

           obyczajów.

     23). Wszystkich pracowników placówki obowiązuje tajemnica służbowa.

     24). Warunkiem zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka wraz

            z dodatkowymi formularzami informacyjnymi - Kartą informacyjną, Upoważnieniem

            do odbioru dziecka z placówki, podpisanie Umowy o świadczenie usług, wpłacenie opłaty

            wpisowej oraz terminowe uiszczanie wszystkich opłat miesięcznych.

      25). W żłobku dziecku podawane są 4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad ( zupa i drugie

             danie) oraz podwieczorek.

      26). Po obiedzie przewidziano odpoczynek. Dziecko wybiera formę odpoczynku dostosowaną

             do jego aktualnego samopoczucia ( sen, oglądanie książeczek, słuchanie muzyki

             relaksacyjnej, bajek czytanych lub odtwarzanych, inne)

      27). Dziecko przebywa możliwie najczęściej na świeżym powietrzu: na spacerach, placu zabaw,

             na wycieczkach na łono natury. Wyjście na świeże powietrze obowiązuje wszystkie dzieci

             w równym stopniu.

      28). Wychowanek żłobka ma prawo , w szczególności do:

             a). opieki, wychowania i edukacji w bezpiecznym i inspirującym otoczeniu,

             b). poszanowania jego osoby, godności, równego traktowania, pomocy,

             c). wyboru formy zabawy i relaksu,

             d). niewiedzy i  niepowodzeń,

             e). poznawania świata poprzez zabawę, własną aktywność oraz ukierunkowujące działania

                 opiekunów,

             f). rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności.

             g). równego traktowania,

             h). opieki i ochrony,

             i). poszanowania intymności i  własności,

             j). nietykalności fizycznej,

             k). ochrony przed formami przemocy fizycznej i psychicznej,

             l). poszanowania tradycji kulturowej i religijnej.

       29). Rodzice wychowanków żłobka mają prawo , w szczególności do:

             a). systematycznych i rzetelnych informacji o dziecku, udzielanych przez pracowników

                 placówki w ramach  ich kompetencji,

             b). uczestniczenia w życiu żłobka ,w zebraniach rodziców, zajęciach otwartych,

                 adaptacyjnych, imprezach, uroczystościach, innych formach działalności statutowej

                 placówki,

             c). porad i wskazówek odnośnie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

                  z dziećmi,

             d). wyrażania i przekazywania dyrekcji żłobka oraz opiekunom wniosków, uwag i opinii

                  z obserwacji pracy przedszkola.

      30). Rodzice zobowiązani są, w szczególności do:

             a). przestrzegania Statutu i Regulaminu żłobka,

             b). współpracy z placówką w procesie opieki, wychowania i edukacji dzieci, uczestniczenia

                 w zebraniach rodziców,

             c). terminowego uiszczania opłat za żłobek,

             d). informowania dyrekcji placówki o fakcie wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć

                  pokarmowych i innych zdarzeń, które majaąwpływ na zdrowie i bezpieczeństwo 

                 dziecka, innych dzieci oraz pracowników żłobka.

       31). Dzieci i rodzice proszeni są o to ,by nie przynosili do placówki:

            a). dodatkowej żywności, napojów, słodyczy, gumy do żucia,

            b). przedmiotów, w tym zabawek o dużej wartości ( dziecko ma prawo przynieść do żłobka

                 własną zabawkę 1 raz w tygodniu, w dniu wyznaczonym przez opiekunkę; zabawka

                powinna być bezpieczna, o bezpiecznych rozmiarach ,nie powinna być militarna, dziecko 

               powinno dzielić się nią z kolegami),

            c). biżuterii( także ze względu na bezpieczeństwo dzieci)

   6. Postanowienia końcowe

     1). Z treścią regulaminu zostają zapoznani pracownicy placówki.

     2). Regulamin organizacyjny zamieszcza się na stronie internetowej placówki oraz na tablicy

          ogłoszeń w żłobku.

     3). Zmian w regulaminie dokonuje dyrektor placówki.

     4). Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.