Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z § 6 uchwały Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r, w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 3590) zarządzam, co następuje:

§1

Podstawą obniżenia opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 uchwały Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych, w przypadku:

1)            określonym w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały, tj. posiadania przez dziecko orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych, jest złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, przy czym obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola to oświadczenie,

2)            określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały, tj. gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), jest złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym:

a)            obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola to oświadczenie,

b)           w przypadku utraty prawa do otrzymywania zasiłku rodzinnego, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola,

c)            utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymywania tego zasiłku,

3)            określonym w § 4 ust. I pkt 3, tj. gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny", jest podanie dyrektorowi przedszkola numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numer Karty BKM) i pozytywna weryfikacja uczestnictwa w Programie przez przedszkole, przy czym:

a) obniżenie opłaty, z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał dyrektorowi przedszkola numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie,

b)           w przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola,

c)            utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli samorządowych Miasta Białegostoku oraz dyrektorom szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne.

§3

Traci moc zarządzenie Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostek oświatowych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

załącznik 1

załącznik 2