Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZY PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „Słoneczne Elfy” w Białymstoku

I. Postanowienia wstępne

1. Rada rodziców jest organem wewnętrznym stanowi społeczny organ

opiniodawczy i doradczy przedszkola.

2. Rada rodziców współdziała z dyrekcją przedszkola, nauczycielami i rodzicami w celu

ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

 1. Rada rodziców posługuje się pieczątką.

II. Skład, struktura, tryb powoływania członków.

1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców

wychowanków przedszkola.

2. W skład rady rodziców wchodzi:

 • co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez
 • indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem
 • propozycji członków rady rodziców, rodziców bądź dyrektora.
 • złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji rady rodziców,
 • Przewodniczący
 • Zastępca Przewodniczącego
 • Sekretarz
 • Skarbnik
 • popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach
 • pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji
 • uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie
 • wzbogacenie wyposażenia przedszkola,
 • współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
 • pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,
 • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej,
 • wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie
 • rozwijanie, z pomocą rady pedagogicznej, poradnictwa wychowawczego
 • udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny,
 • przewodniczący,
 • skarbnik,
 • dyrektor przedszkola
 • nauczyciel wz. za dyrektora (wyznaczony przez dyrektora).
 • finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych
 • finansowanie materiałów pisemnych i dydaktycznych dla dzieci,
 • innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rady.

zebranie rodziców wychowanków przedszkola.

3. W wyborach, o których mowa w pkt. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden

rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców

w każdym roku szkolnym.

4. Wybór nowych członków rady rodziców w ciągu roku szkolnego może

odbywać się na zasadzie:

w pracach rady,

5. Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców może nastąpić

w drodze:

przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

6. Kadencja rady trwa 1 rok.

7. Decyzja o rozwiązaniu rady rodziców w trakcie roku szkolnego może być

podjęta tylko za zgodą 75% Członków Rady.

8. Działalnością rady kieruje Przewodniczący Rady wspólnie

z wiceprzewodniczącym, sekretarzem i skarbnikiem.

9. Na pierwszym posiedzeniu rady rodziców, rada powołuje Prezydium Rady.

Prezydium Rady stanowi organ wykonawczy rady.

10.W skład Prezydium wchodzą:

11.Rada rodziców posiada Komisję rewizyjną w liczbie 2 – 3 członków.

12.Członkowie rady pełnią swoje funkcje społeczne.

III. Cele, zadania i kompetencje rady

A. Do zakresu działań rady rodziców należy w szczególności:

a) współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych, a w tym:

programu rozwoju przedszkola,

dydaktycznych,

placówki, w podnoszeniu jakości pracy,

prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,

rodzicami,

turystycznej i sportowej dzieci,

z tradycją środowiska i regionu,

dla rodziców,

ładu i porządku w placówce.

b) uchwalenie Regulaminu Rady,

c) uchwalenie preliminarzu budżetowego rady na dany rok szkolny,

d) podejmowanie uchwał dotyczących żywienia dzieci w przedszkolu,

e) zaopiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz

ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz

innych spraw istotnych dla przedszkola,

f) zaopiniowanie planu finansowego przedszkola na kolejny rok

kalendarzowy,

g) współpraca z innymi organami przedszkola czy rozwiązywaniu spraw

związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

IV. Organizacja pracy

1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem,

planem i terminarzem spotkań.

2. Posiedzenia rady zwoływane są przez Prezydium Rady poprzez ogłoszenie

terminu spotkania. Ogłoszenie wywieszane jest przez przewodniczącego

rady lub sekretarza na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

3. Posiedzenia rady mogą być zwoływane z inicjatywy własnej Prezydium

Rady lub na wniosek złożony co najmniej 1/3 członków rady.

4. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym dyrektor

przedszkola.

5. Do udziału w posiedzeniach rady mogą być zapraszane przez

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem

doradczym.

V. Tryb podejmowania uchwał.

1. Uchwały rady zapadają większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo Przewodniczący.

3. Uchwała rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści

zapadają większością 2/3 głosów oddanych.

4. Uchwały rady są zaprotokołowane przez sekretarza rady.

5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców może

być podjęta większością głosów, członków obecnych na zebraniu rady, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

6. Jeżeli uchwała albo inna decyzja Rady Rodziców jest sprzeczna z dobrem

dziecka, statutem przedszkola lub obowiązującymi przepisami dyrektor

przedszkola może zawiesić jej wykonanie i w terminie 2 tygodni od daty jej

zawieszenia uzgodnić z Radą Rodziców sposób rozstrzygnięcia sprawy.

VI. Sposób dokonywania posiedzeń

1. Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza rady i stanowią

dokumentację przedszkola przechowywaną w sekretariacie przedszkola.

2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzony w ciągu 7 dni. Protokół

z zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant.

3. Członkowie rady są zobowiązani w terminie do 14 dni od sporządzenia

protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych

poprawek przewodniczącemu.

Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu

zgłoszonych poprawek.

VII. Prawa i obowiązki prezydium i członków rady

A. Zadaniem Przewodniczącego rady rodziców jest:

1. Kierowanie całokształtem prac rady rodziców.

2. Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok

szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy

przedszkola.

3. Współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączenie ich do

realizacji planu pracy.

4. Zwoływanie i prowadzenie rady rodziców.

5. Kierowanie działalnością finansową rady rodziców.

6. Przezywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących

działalności przedszkola.

B. Zadaniem Skarbnika rady rodziców jest:

1. Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz

celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców.

2. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady , kontrolowanie

prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.

3. składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców 

C. Zadaniem Sekretarza rady rodziców jest:

1. Sporządzanie protokołów z posiedzeń prezydium rady, wywieszanie

zawiadomienia o terminie posiedzeń rady i porządku obrad.

2. Załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością rady.

D. Zadaniem Komisji Rewizyjnej rady rodziców jest:

1.  Kontrolowanie raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie

zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej

i rachunkowości.

2. składanie na koniec roku szkolnego sprawozdania ze swojej działalności

VIII. Zasady działalności finansowej rady rodziców

1. Fundusze rady rodziców mogą pochodzić z następujących źródeł:

a) składek rodziców,

b) dochodów osiągniętych z działalności rady lub jednostek działających na

jej rzecz,

c) dotacji, darowizn, prowizji oraz z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska przedszkola

d) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Prezydium Rady

2. Pozyskane środki finansowe mogą być gromadzone na koncie bankowym.

3. Decyzję o formie gromadzenia i przechowywania funduszy podejmuje rada

rodziców.

4. Osobami uprawnionymi do otwarcia konta bankowego, prowadzenia

czeków oraz wpłacania i wypłacania gotówki są:

5. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu rady prowadzi

skarbnik – osoba upoważniona przez ogół rodziców.

6. Wpłaty na fundusz rady zbierane są i dokumentowane na listach zbiorczych

poszczególnych grup i ewidencjonowane w księdze wpływów rady na dany

rok szkolny.

8. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od uchwalonej

na dany rok szkolny.

9. Rada może zlecić zbieranie składek wyznaczonej osobie na podstawie

udzielonego upoważnienia na dany rok szkolny.

10.Wydatki z funduszu rady dokonywane są w myśl uchwał rady i realizowane

na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisywanych

przez Przewodniczącego rady i Skarbnika rady.

11.O wydatkowaniu zgromadzonych środków finansowych decyduje rada

rodziców w porozumieniu z dyrektorem przedszkola na podstawie

zatwierdzonego planu finansowego na dany rok szkolny.

12.Wszelkie dochody i wydatki z funduszu rady rodziców winne być

ewidencjonowane, a dokumentacje przechowywane w sekretariacie

przedszkola.

13.Środki, o których mowa w pkt. 1 przeznaczone są w szczególności na:

organizowanych dla dzieci,

14.Rada upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania tzw. „pogotowiem

kasowym”.

Wysokość kwoty, jaką może w razie potrzeby dysponować dyrektor

przedszkola, ustalona jest na początku roku szkolnego.

IX. Postanowienia końcowe

1. W realizacji swoich zadań rada współpracuje z funkcjonującą w placówce

radą pedagogiczną oraz dyrektorem placówki, który służy głosem doradczym.

2. Działalność rady rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem.

3. Kadencja rady trwa 1 rok, ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru

i ukonstytuowania się nowej rady, co powinno nastąpić nie później niż do

dwóch tygodni od odbycia się zebrań grupowych.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Data uchwalenia regulaminu ............................................

Podpisy członków rady