Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „SŁONECZNE ELFY"

 

I. Cele, które realizuje nasza placówka

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, a w szczególności z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się w swojej działalności wychowawczo-edukacyjnej, w szczególności na:

  1. wspomaganiu indywidualnego rozwoju Dziecka, jego uzdolnień, intelektu,
  2. rozwijaniu umiejętności społecznych Dziecka, kształtowaniu poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,
  3. zapewnieniu Dziecku lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie jego ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
  4. budowaniu systemu wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
  5. pomocy w budowaniu systemu wartości ,
  6. tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju fizycznego ,zachęcaniu do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  7. wprowadzaniu Dziecka w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, ruch , małe formy teatralne i sztuki plastyczne,
  8. tworzeniu środowiska sprzyjającego wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i fizycznych,
  9. przygotowaniu Dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej,budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

 

II. Zadaniem naszego przedszkola jest w szczególności:

  1. troska o zdrowie i bezpieczeństwo Podopiecznych,
  2. udzielanie Dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,
  3. przygotowanie Dzieci do podjęcia nauki w szkole,
  4. organizowanie sytuacji i warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, uczeniu się i twórczej ekspresji,
  5. pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez pełnienie funkcji doradczych,
  6. umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

III. Organizacja naszej placówki

  1. Przedszkole pracuje przez cały rok szkolny,za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 17.30.
  2. W okresie wakacyjnym ( lipiec i sierpień) przedszkole sprawuje wyłącznie funkcję opiekuńczo – wychowawczą . W tym okresie nie jest realizowana Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, a także zajęcia dodatkowe , zawarte w ofercie przedszkola.
  3. Dziecko powinno być przyprowadzane do placówki do godziny 9.00.
  4. Nie powinno przebywać w przedszkolu dłużej niż 9 godzin dziennie.
  5. W przedszkolu są prowadzone zajęcia dodatkowe, oferowane w ramach czesnego oraz zajęcia dodatkowe- płatne. Oferta edukacyjna przedszkola, w zależności od potrzeb, może być modyfikowana w czasie trwania roku szkolnego.
  6. Przedszkole zapewnia swoim Wychowankom opiekę psychologiczną i logopedyczną.
  7. Organizację pracy przedszkola określa Ramowy Rozkład Dnia ustalany przez dyrektora, na podstawie którego nauczyciele ustalają Szczegółowe Rozkłady Dnia dla poszczególnych oddziałów. W uzasadnionych przypadkach ( np. uroczystości, wyjścia, wycieczki), rozkład dnia może ulec zmianie.
  8. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe Dziecko.
  9. W placówce nie podaje się Dziecku żadnych leków, ani nie przeprowadza żadnych zabiegów medycznych.
  10. W przypadku nagłej choroby Dziecka na terenie przedszkola, Rodzice zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji telefonicznie i muszą odebrać Dziecko niezwłocznie z placówki.
  11. W razie wypadku Dziecka w przedszkolu, nauczyciel zobowiązany jest udzielić mu pomocy przedmedycznej, w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, powiadomić o wypadku Rodziców Dziecka, a także dyrektora przedszkola.
  12. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich pisemnie pełnoletnią osobę, wymienioną w pisemnym wykazie osób upoważnionych do jego odbioru. Upoważnienie takie jest ważne przez cały okres uczęszczania Dziecka do placówki, może być jednak w każdej chwili cofnięte lub zmienione. Rodzice mogą upoważnić pisemnie osobę pełnoletnią do jednorazowego odebrania Dziecka z przedszkola. Nauczyciel przed przekazaniem Dziecka osobie upoważnionej do jego odbioru jest zobowiązany sprawdzić zgodność danych tej osoby zapisanych w upoważnieniu z danymi w dowodzie osobistym. Kopie upoważnień do odbioru dzieci pozostają do dyspozycji nauczycieli, którzy przekazują je nauczycielowi zamykającemu przedszkole.
  13. Rodzic przyprowadzający Dziecko do przedszkola powinien rozebrać je w szatni, a następnie przyprowadzić do sali,gdy odbiera je z oddziału lub z placu zabaw obowiązany jest poinformować o tym wychowawcę.
  14. Dziecko nie będzie oddane osobie nietrzeźwej, pod wpływem środków odurzających lub w stanie emocjonalnym wskazującym na niemożność zapewnienia Dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki. Oceny dokonuje i decyzję podejmuje nauczyciel oddający Wychowanka. O przypadku odmowy oddania Dziecka, zostaje niezwłocznie powiadomione kierownictwo przedszkola, zawiadomiony też zostaje drugi rodzic.
  15. W przypadku gdy Dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do czasu jego zamknięcia ( do godz. 17.30), zostanie nawiązany kontakt telefoniczny z Rodzicami, w przypadku jego braku – kontakt telefoniczny z osobami z wykazu osób upoważnionych do odbioru Dziecka, w celu ustalenia miejsca pobytu Rodziców. Gdy nie ma możliwości ustalenia miejsca pobytu Rodziców, po godzinie, o fakcie tym powiadomiony będzie najbliższy komisariat policji.
  16. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania Dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone przez odpowiednie orzeczenie sądowe.
  17. W czasie uroczystości i imprez przedszkolnych z udziałem Rodziców, odpowiedzialność za bezpieczeństwo Dziecka spoczywa zarówno na nauczycielu, jak i Rodzicach Dziecka.
  18. Spotkania z Rodzicami, szkolenia, prelekcje w przedszkolu powinny odbywać się bez obecności Dzieci, w innych przypadkach Rodzice ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
  19. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe oraz specjaliści zobowiązani są do wzięcia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci, z którymi prowadzą zajęcia.
  20. W czasie organizowania zajęć poza siedzibą placówki, zapewnienie Dzieciom opieki należy do obowiązków wychowawców, którym powierzono oddziały oraz nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora.
  21. Za zgodą dyrektora, funkcje opiekunów w czasie zajęć poza przedszkolem mogą pełnić inne osoby dorosłe ,w szczególności inni pracownicy przedszkola oraz rodzice.
  22. Fakt wyjścia poza teren przedszkola musi być odnotowany w Zeszycie wyjść i przekazany w formie ustnej kierownictwu.
  23. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o organizowanej wycieczce najpóźniej jeden dzień przed planowanym terminem.
  24. Wszystkie Dzieci biorące udział w wycieczce muszą mieć pisemną zgodę rodziców.
  25. W przypadku nieobecności nauczyciela, opiekę nad oddziałem zapewnia dyrektor organizując zastępstwa.
  26. W wypełnianiu zadań opiekuńczych uczestniczą także inni pracownicy przedszkola,w tym pracownicy administracji i obsługi.
  27. Nauczyciele i inni pracownicy, przed rozpoczęciem pracy, powinni dokonać przeglądu swojego stanowiska pracy pod kątem bezpieczeństwa i higieny oraz zgłosić ewentualne usterki i potencjalne zagrożenia kierownictwu.
  28. Wszyscy pracownicy placówki są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo Wychowanków przedszkola „Słoneczne Elfy" oraz własne ,w zakresie swoich kompetencji.
  29. Pracownicy udzielają informacji o Dziecku jego Rodzicom tylko i wyłącznie w ramach swoich kompetencji, w sposób,który nie narusza godności Dziecka,Rodziców oraz dobrych obyczajów.
  30. Wszystkich pracowników przedszkola obowiązuje tajemnica służbowa.

 

IV. Zasady pobytu Dzieci w przedszkolu"Słoneczne Elfy"

  1. Warunkiem zapisania Dziecka do placówki jest wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka wraz z dodatkowymi formularzami informacyjnymi, podpisanie Umowy o świadczenie usług, wpłacenie opłaty wpisowej oraz terminowe uiszczanie wszystkich opłat miesięcznych.
  2. W przedszkolu Dziecku podawane są 4 posiłki : śniadanie,drugie śniadanie, obiad ( zupa i drugie danie) oraz podwieczorek.
  3. Po obiedzie przewidziano odpoczynek. Dziecko wybiera formę odpoczynku dostosowaną do jego wieku oraz aktualnego samopoczucia(sen,oglądanie książeczek,zabawa w ciszy,zajęcia relaksacyjne,słuchanie bajek,inne).
  4. Dziecko przebywa możliwie najczęściej na świeżym powietrzu : na placu zabaw, w parku, na skwerach, na wycieczkach na łono natury. W czasie zajęć plenerowych organizowane są m. in. gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Wyjście w teren obowiązuje wszystkie dzieci w równym stopniu.

 

V. Prawa i obowiązki Wychowanków naszego przedszkola:

  1. Dziecko w naszym przedszkolu ma prawo, w szczególności do:
   1. opieki, wychowania i edukacji w bezpiecznym i inspirującym otoczeniu,
   2. poszanowaniu jego osoby, godności, równego traktowania, pomocy,
   3. wyboru form zabawy i relaksu,
   4. niewiedzy, i niepowodzeń,
   5. poznawania świata poprzez zabawę, własną aktywność oraz ukierunkowujące działania nauczycieli,
   6. rozwijania zainteresowań,predyspozycji i zdolności,
  2. Do obowiązków Dzieci należy, w szczególności
   1. przestrzeganie reguł współżycia społecznego w grupie,
   2. wykonywanie poleceń nauczyciela,
   3. przebywanie pod jego stałą opieką,
   4. poszanowanie pracowników placówki oraz koleżanek i kolegów,
   5. przestrzeganie zasad własnej higieny oraz czystości w placówce,
   6. szanowanie mienia przedszkola,
   7. pomoc młodszym lub mniej sprawnym kolegom.

 

VI. Prawa i obowiązki Rodziców naszych Wychowanków

  1. Rodzice mają prawo ,w szczególności do:
   1. informacji o Dziecku udzielanych przez pracowników w ramach ich kompetencji,
   2. uczestniczenia w życiu placówki, w Zebraniach Rodziców, zajęciach otwartych, zajęciach adaptacyjnych, imprezach,uroczystościach, innych formach działalności statutowej przedszkola.
   3. porad i wskazówek odnośnie pracy wychowawczej z Dziećmi,
   4. wyrażania i przekazywania dyrektorowi i nauczycielom wniosków, uwag i opinii z obserwacji pracy przedszkola.
  2. Rodzice zobowiązani są,w szczególności do:
   1. przestrzegania Statutu Przedszkola i Regulaminu Przedszkola,
   2. współpracy z przedszkolem w procesie opieki, wychowania i kształcenia Dzieci, do uczestniczenia w Zebraniach Rodziców,
   3. terminowego uiszczania opłat za przedszkole,
   4. informowania kierownictwa placówki o występujących chorobach zakaźnych, zatruciach pokarmowych i innych zdarzeniach, mających wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo Dziecka , innych Dzieci oraz pracowników przedszkola.

 

Uprzejmie prosimy Dzieci i Rodziców o nie przynoszenie do przedszkola:

  • gumy do żucia, słodyczy, dodatkowej żywności i napojów,
  • przedmiotów, w tym zabawek, o dużej wartości.

Dziecko ma prawo przynieść do przedszkola własną zabawkę 1 raz w tygodniu ,w dniu wyznaczonym przez nauczyciela,. Zabawka powinna być bezpieczna, nie powinna być militarna.. Dziecko powinno dzielić się tą zabawką z kolegami.