Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej;
 2. rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
 3. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przezGminę Białystok zapewniajądzieciom dokońcaroku szkolnego,w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

 1. Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i 2.
 2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu i płatna jest z dołu w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.
  1. Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.
  2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Białystok korzysta troje i więcej dzieci z tej samej rodziny.
  3. Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust. 1-2 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
  4. W przypadku zbiegu uprawnień do ulg określonych w ust. 1, przysługuje tylko jedna ulga wybrana przez rodziców.
   1. 1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

5. Wysokość opłaty podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r.

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.).

§ 4. 1.Obniża się wysokość opłaty,o której mowa w § 3 ust. 2:

3) o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”.


Id: 4EC4AC70-100B-40BA-8920-D9A1DB67F24A. Podpisany                                                                                                                              Strona 1


 • Opłaty,o których mowa w § 3 i § 4 nieobejmująkosztówwyżywieniadziecka.Odpłatnośćzawyżywienieustala dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Białegostoku, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku.
  • WykonanieuchwałypowierzasięPrezydentowi MiastaBiałegostoku.
  • Traci mocuchwałaNr L/770/18 Rady MiastaBiałystokz dnia 21 maja 2018 r. w sprawieokreśleniawysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 2447 ze zm.).

§ 8. Uchwałapodlegaogłoszeniuw DziennikuUrzędowymWojewództwa Podlaskiego i wchodzi wżyciez dniem 1 września 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym